خط انتقال آب از خلیج فارس در قطعه اول دارای 7 ایستگاه پمپاژ می باشد.