شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس

شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس

در یک نگاه

شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس با سرمایه گذاری اولیه سه هزار میلیارد ریال و به همت شرکتهای زیرین :

-         شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

-         شرکت صنایع ملی مس ایران

-         شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو

جهت تامین آب مصرفی شرکتهای مزبور تاسیس گردید.

ادامه ...